😢😢

امروز یعنی اومدم ک به مامانم کمک کنم لباسا رو پهن کنه روی بند

همین که دومین لباس رو اومدم پهن کنم پام رفت توی کنتور آب همچین با پا رفتم توی کنتور که ناخنم شکسته ساقه پام هم درد گرفته

این از عاقبت کار کردنِ من🙁🤕