چند ساله که نیستی

چندساله که رفتی 

چندساله که دلم میخواد بودی و مثه همیشه سَرِتو میبوسیدمو تو هم لبخند میزدی

چرا رفتی :(

روحت شاد پدربزرگ عزیزم