سلام بچه ها چند روزی نیستم 

خوبی_ بدی (ک ندیدید ازم :) حلال کنید 

فعلانتون