اصلا ندوستمش اینوووو 🤐

با حالی ک چندان مساعد نیست

ممدووووو :)