_بی ارزشترین نوعِ افتخار ...

_افتخار به داشتن ویژگی‌هایی است که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد: 

_مثلِ : « چهره، قد،رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و...»

_«از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید...

_مثل: انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت و...!!!»

_آدمی را ادمیت لازم است:عود را گر بو نباشد هیزم است....!

:)