از نشونه‌های دوست داشتن کسی اینه که وقتی دیدیش

                         نتونی جلو لبخند زدنت رو بگیری

و اما این نشونه را تجریه کردین؟ :)