آخرین پنجشنبه سال رسید...

زندگی خوب است و سخت لیکن در سفر باید بود!

بیایید با هم در گذشتگانمان را دعا کنیم.خداوندا روح عزیزانمان را قرین رحمت بفرما..🌷الهى آمین