• آسمان ، غرق خیال است
  • کجایی آقا ؟
  • آخرین جمعهٔ سال است
  • کجایی آقا؟

  • درهیاهوی شبِ عید ...
  • تورا گم کردیم
  • غافل از اینکه که شما
  • اصل بهاری آقا