بگذار  بیاید......... از در ..........  دیوار ........... کُنج و کلید...


از هر طَرَف که میخواهد...


درد  ، درد  است


دلخوش  مکُن به وارونه خواندَنَش


تنها تویــــــــــی   و تنهائیت


تویی   و بارانِ پشتِ   پنجره!

دوربین را بچرخان.........کلید را لمس کن... حرکت!

 

زندگی  آغاز میشود... دیگر بار ............ در شُکوهِ چشمانت،

 

وجودِ پُر مِهرَت... و دستهایِ تو ... برایِ گشودنِ درب هایِ دردناکِ جهان، کافیست

 

باور کن چونان همیشه " خدا   "   را     صبورانه      باور  کن...

(پست اول مریم)