نگران این نباش که دیگران دوستت داشته باشند

تو خودت

 خودت رو دوست داری ؟

این مهم تره