• ما آدم ها استادِ قضاوت کردنِ دیگرانیم
 • جواب ندادنِ پیام را مغرور بودنشان تلقی میکنیم و زود جواب دادن ها را هم میگذاریم به پایِ بیکار بودن...
 • به کسی که با همه گرم میگیرد انگِ بیش از حد آزاد بودن میزنیم،
 • و کسی که حریمش را حفظ میکند متهم میکنیم به گوشه گیر بودن...
 • کسی که تار مویش یا مچ دستش معلوم است را بی بند و بار میدانیم
 • و با حجاب ها را خشکِ مذهب... به کسی که از خودش زیاد عکس میگذارد لقبِ خود شیفته میدهیم
 • و وقتی کسی عکسی از خودش نگذارد میگوییم لابد خیلی زشت است...
 • عکس از بیرون رفتن و خوش گذرانی بگذاریم اسمش میشود شو آف
 • و تفریح هایمان را برای خودمان نگه داریم میشویم
 • بیچاره و افسرده است... زیاد که بخندیم میشویم بی غم
 • و ناراحتیمان را که بروز بدهیم میشویم تو هم که همیشه حالت بد است...
 • عکسِ چشم و ابرو بگذاریم میگویند لابد هنوز نرفته زیر دست جراح
 • و عکس از صورت میگذاریم میگویند لابد هیکلش نتراشیده است...
 • آهنگ خارجی گوش بدهیم میشویم متظاهر
 • و آهنگ فارسی که پخش کنیم بی کلاس...
 • ازدواج که نکنیم میشویم لابد عیب و ایرادی داشته
 • و بله که بدهیم میشویم عجله داشت انگار... ما آدمها تکلیفمان با خودمان معلوم نیست
 • اصلا ملاک برای خوب و بد بودن آدم ها نداریم انگار...
 • بعد با همین ملاک های نصفه نیمه که هر روز هم عوضشان میکنیم
 • می افتیم به جان آدمها و اندازه گیری و برچسب زدن بهشان... 
 • فاطمه_جوادی