گاهی نیاز است 

از دیگران فاصله بگیری

اگر اهمیت دادند ارزشت را میدانند

و اگر ندادند

تو خواهی فهمید

کجا ایستاده ایی