• هر سال همین است، دم عید که مى شود کلى تصمیم 
  • مى گیریم. تصمیم مى گیریم مهربان تر باشیم، آدم تر باشیم، صادق تر باشیم، بیشتر کتاب بخوانیم، کمتر غر بزنیم، غیبت نکنیم، هواى پدر و مادر و دوستانمان را داشته باشیم و..
  • همه چیز خوب است، همه چیز تا ٣١ فروردین خوب است و هنوز تبریک مى شنوى و لبخندهاى از سر لطف. کم کم لبخندها کم رنگ مى شود و قول ها فراموش مى شود و روز از نو و روزگار از نو.
  • همه ى ایناها را گفتم که بگویم بیایید یک امسال به خودمان یک قول بدهیم، قول بدهیم مثلا هر ماه به خودمان یک قول بدهیم و حواسمان واقعا به همان یک قول باشد.
  •  جانانه به قول هاى ماهانه مان عمل کنیم. کارى کنیم همان یک قول واقعا عملى شود، نهادینه شود
  •  و این حرف ها...
  • بهتر نیست؟ باور کنید بهتر است
  • سهیلا کاویانی